Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Sinteza Raportului de inspectie 11.04.-14.04.2022 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

9 mai 2022
Share:
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit pentru Petrotel Lukoil

În perioada 11.04.-14.04.2022, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat :

- verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- informarea publicului;

- stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea in teren a Instalatiei HPM;

- obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin  Editia 9/20.10.2021 a brosurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor  localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

- Pana la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

- Planul de Urgenta Interna se testeaza si se evalueaza prin exercitii organizate de catre operator, desfasurarea exercitiilor se executa in baza Graficului anual intocmit de responsabilul in domeniul managementului securitatii si aprobat de catre conducere. „Graficul de exercitii de testare a Planului de Urgenta Interna” pentru anul 2022 este transmis catre ISUJ Prahova. Acesta, in aplicatiile propuse cuprinde toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice etc.)

      Fiecare exercițiu a fost evaluat de personalul special desemnat în acest scop, pe baza unui Raportul întocmit după executarea fiecărui exercițiu.

- Societatea detine Planul de Urgenta Interna- Editia 6/august 2021 si Raportul de securitate Editia 6/august 2021  intocmite de catre IPROCHIM SA si inaintate catre autoritatile competente;

- Referitor la Controlul operational

In vederea exploatarii in conditii de siguranta, la data controlului, operatorul are elaborate si puse in aplicare proceduri si instructiuni la nivelul intregului amplasament, care acopera toate tipurile de actiuni care se desfasoara in mod curent in exploatarea obiectivului, cum ar fii:

           - accesul in amplasament;

           - exploatarea instalatiilor, proceselor, echipamentelor;

           - situatii de urgenta.

- Referitor la verificarea in teren a Instalatiei HPM:

- Au fost specificate modernizarile aduse Instalatiei HPM, s-a prezentat procesul tehnologic, constatandu-se ca s-a efectuat Analiza de risc si s-a reactualizat Raportul de Securitate aferent instalatiei HPM, Anexa 2, editie 2021 si  Raportul de Securitate- volumul principal, editie 2021,  utilizandu-se metoda HAZOP/PAAG, nivelul de risc al instalatiei HPM a fost incadrat la nivel de risc acceptabil cu reducerea pe cat posibil a riscurilor (ALARP), consecintele producerii unui eveniment fiind mari (I 4), dar cu probabilitatea de aparitie- improbabil (F2).

- Mijloacele de siguranta si protectie au fost functionale pe timpul controlului.

- In Rapoartele de serviciu verificate nu se constata inregistrari privind avarii/incidente, sunt mentionate defectiuni care se regasesc in documentele intocmite pentru repararea acestora;

- Din Registrul de Blinde reiese ca un singur echipament tehnologic este blindat-pompa P4A- pompa nefunctionala ridicata in vederea mentenantei si inlocuita in exploatare cu P4R;

- Se tine evidenta permiselor de lucru si a permiselor de lucru cu foc in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Exista proceduri operationale in caz de situatii de urgenta specifice operarii instalatiei HPM;

- Se efectueaza exercitii pentru a observa capacitatea de raspuns a tuturor componentelor organizatiei, relizindu-se un audit scris in urma acestora, intocmit de fiecare data dupa desfasuarea acestuia, in care se fac referiri la obiectivele si scopul exercitiului, punerea in aplicare a sarcinilor ce revin personalului operator, aprecieri privind functionare mijloacelor P.S.I., propuneri de masuri pentru imbunatirea activitatilor daca este cazul, precum si termene de executie si responsabili privind realizarea acestor masuri- in cazul exercitiilor de la instalatia HPM nu au fost formulate propuneri privind imbunatatirea activitatii;

- In instalatia HPM :

           - nu s-au identificat camine de canalizare, fara sa fie asigurate impotriva aparitiei scanteilor mecanice;

           - pe timpul vizitei in instalatie s-au identificat neconformitati care au fost remediate pe timpul controlului;

- Conform „Documentatiei privind protectia la explozie-editia 2021, sunt identificate si evaluate riscurile la explozie, documentatie elaborata conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE)  si SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007; in baza careia a fost emis de catre INSEMEX atestatul GANEx cu nr. GANEx. Sp. 2021.100-25.0231X.

- Sistemele de comunicatii intre instalatiile Sectorului 1, precum si intre instalatia HPM si alte instalatii din cadrul rafinariei, SPSU, contractori, serviciul de paza se asigura prin: statii radio emisie-receptie, post telefonic fix, posta electronica interna a rafinariei, butoane de avertizare incendiu amplasate in zona, conectate la centrala PSI a SPSU.

Operatorul efectueaza auditul intern al sistemelor de management, documentat in procedura de sistem P – SI – 05: Audit intern si audit extern, stabilit si desfasurat conform cerintelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare si audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost retinute neconformitati la ultimul  audit intern  din data de 29.10.2021;

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalatia HPM acestea fiind prezente pe teren si functionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru functionarea in siguranta li se acorda atentie sporita din punctul de vedere al intretinerii si operararii acestea efectuindu-se in baza unor proceduri, regulamente, instructiuni si carti de operare documentate.

Accesul in obiectivul tehnologic al lucratorilor se face numai dupa ce s-a efectuat instruirea in domeniile SSM – SU si acestia s-au echipat cu echipamentul individual de protectie complet, conform regulamentelor, instructiunilor si legislatiei in vigoare.

 

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.