sâmbătă , 10 aprilie 2021
Acasă / Administratie / Ce trebuie să ştii dacă vrei să te faci pompier! Când sunt înscrierile la şcolile cu profil!

Ce trebuie să ştii dacă vrei să te faci pompier! Când sunt înscrierile la şcolile cu profil!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, sesiunea 2019.

 1. Învățământ superior – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență:

 

Domeniul de licență – Programul de studii univ. de licență

– Specializarea

Durata studiilor Număr locuri propuse Total
Număr locuri – beneficiar Dintre care:
Romi Maghiari Alte minorități
Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri
Ingineria instalațiilor – Instalații pentru construcții

– Pompieri

4 ani -34 – IGSU

-10 – palestinieni

-5  – R. Moldova

-1 – SIE

1 50
Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Drept – drept 4 ani -2 – IGSU 2

 

 1. Învățământ postliceal pentru formarea subofițerilor/maiștrilor militari pompieri – învățământ cu frecvență, durata studiilor 1 an; sesiunea de admitere ianuarie 2020:
Unitatea de învățământ – Specializarea

– Calificarea

Număr de locuri Număr locuri
Număr locuri – beneficiar Dintre care:
Romi Minorități
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești Subofițer de pompieri și protecție civilă 300 -262 – IGSU

-5 – IGAv

-4 – IGPR

-1 – CG

-1 – DGL

-2 – SIE

2
Maistru militar auto -11 – IGPR

-4 – IGI

-1 – DGL

-4 – IGJR

-5 – SIE

 

 1. Instituții de învățământ superior (ofițeri) care școlarizează personal pentru M.A.I. – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență:
Nr.

crt.

 

Instituţia de învăţământ

 

Domeniul de licenţă

Durata studiilor Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/ specialitatea militară/ nr. locuri Nr. total locuri
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Logistică 6
2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Facultatea de Management Militar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Artilerie și rachete – 1,

Geniu – 2,

Apărare CBRN – 2,

Auto – 2

 

17

Inginerie și management 4 ani Comunicații și informatică – 3
Facultatea de Științe Economice și Administrative Contabilitate 3 ani Finanțe-contabilitate – 2
Ştiinţe administrative Logistică – 5
3. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”
 

 

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate

 

Inginerie electronica, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

 

4 ani

 

 

 

 

 

 

4 ani

Echipamente și sisteme electronice militare -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Comunicații pentru apărare și securitate – 2
Echipamente şi sisteme electronice militare, electronica – radioelectronică de aviație – 1
Facultatea de Sisteme

Informatice și Securitate Cibernetică

 

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională – 3
 

 

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă Construcții și fortificații – 2
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 1
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4
 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 1
Materiale energetice și apărare CBRN – 7

 

  Facultatea de Aeronave și

Autovehicule Militare

 Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de

aviație – 1

 Ingineria autovehiculelor Blindate, autovehicule și

tractoare – 1

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule -12
4.  Institutul Medico-Militar Sănătate 6 ani  

Medicină generală

(10 – București,   6 – Tg. Mureș)

16
 

5.

 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

 Facultatea de Management

Aeronautic

    Aviaţie piloţi – 10 IGAv  
 Facultatea de Sisteme de Securitate

Aeriană

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Controlor trafic aerian – 5 IGAv 16
    Radiolocație – 1 IGPF  
 

6.

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Facultatea de Inginerie Marină      Navigație, hidrografie și

echipamente navale – 4

 
 Inginerie marină şi navigaţie 4 ani  Electromecanică navală – 5 10
 
Inginerie electrică    Electromecanică – 1  
 

7.

 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică     3 ani  Psihologie-informaţii – 27 28
Facultatea de Studii de Intelligence

 

 Studii de securitate şi informaţii – 1

 

 1. Învățământ postliceal pentru formarea subofițerilor/maiștrilor militari – învățământ cu frecvență, durata studiilor 2 ani
Unitatea de învățământ – Specializarea

– Calificarea

Număr de locuri
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” Tehnică de comunicaţii – 8,

Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 8,

Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 10,

Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 10,

Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 10

46*
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” Aviație: Aeronave și motoare de aviație – 10, Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 1,

Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 5, Radioelectronică de bord de aviație – 2,

Radiolocație: Radiolocație – 3

21
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” Marină: Artilerie navală şi antiaeriană – 2,

Timonier și tehnică de navigație navală – 17,

Comunicații navale și observare semnalizare – 14,

Motoare și mașini navale – 18,

Motoare și instalații electrice navale – 11

62

 

Locurile scoase la concursurile de admitere de către instituțiile de învățământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 

Cererile-tip de înscriere prevăzute în anexele 1 și 2, se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, strada Rudului, nr. 96, judeţul Prahova, astfel:

– până la data de 24 mai 2019 – pentru Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și pentru instituțiile de învățământ superior și școli postliceale ale MApN care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;

din data de 27.05.2019 până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru sesiunea de admitere planificată în luna ianuarie 2020 la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.

Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

 

 1. Criteriile specifice de recrutare:

să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru admiterea în instituţiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

– completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă, luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

– depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare solicitate.

            III. Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului două dosare plic și următoarele documente:

 1. cererea deînscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare, sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul2019;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII(copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretuluimilitar (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecăruicopil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 7. curriculum vitae (format Europass) ;
 8. autobiografia (olograf);
 9. tabelul nominal cu rudelecandidatului;
 10. extras de pe cazierul judiciar (se solicită de către structura cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
 11. 3 fotografii color 3×4 cm și 1 fotografie color 9x12cm. Fotografiile vor avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul AfacerilorInterne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

 Concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

 • Înscrierea la concurs se realizează în zilele de 22 și 23 iulie 2019.
 • Probele eliminatorii se organizează în perioada 26.07 – 03.08.2019 conform planificării stabilite prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.
 • Probele de verificare a cunoștințelor se susțin în perioada 06-08.08.2019 conform graficului publicat de instituția de învățământ.

Concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

 

Înscrierea la concurs, probele eliminatorii, proba de verificare a cunoștințelor se organizează și se desfășoară în perioada 10 – 23 ianuarie 2020, conform graficului publicat de instituția de învățământ. Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un  test grilă la disciplinamatematică.

Concursul de admitere  la  instituțiile  de   învățământ    ale     MApN     careșcolarizează personal pentru MAI

Probele eliminatorii se organizează în perioada 10 – 14 iulie 2019, ora 07:00 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” potrivit graficului/calendarului ce va fi postat în timp util pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ și la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.

Înscrierea la concurs și Probele de verificare a cunoștințelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Planificările, ponderile notelor în mediile de admitere, precum și alte informații sunt postate pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

 

Alte informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/595366, 0244/595367.

comunicat de presa ISU Prahova

 

Verifică şi

Prahova: 35 de paturi covid libere. Încă 122 de persoane depistate pozitiv în ultimele 24 de ore

Din cele 366 de teste pentru depistarea noului coronavirus făcute ieri, 121 au fost pozitive, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *